Kategoria interwencji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4: ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Umowa o dofinansowanie

RPLU.04.02.00-06-0063/17-00

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Lider Z. Lekan, S. Małek, D. Matwis Spółka jawna

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu 01.07.2017 – 31.07.2018
Całkowita wartość projektu: 98 944,72 zł
Kwota dofinansowania projektu: 52 287,87 zł

W dniu 27.02.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Instalacja fotowoltaiczna w firmie Lider Z. Lekan, S. Małek, D. Matwis Spółka jawna w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii OZE w przedsiębiorstwach.

Cele projektu:

Projekt swoim zakresem obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku firmy Lider zlokalizowanym w miejscowości Biłgoraj ul. Krzeszowska 36

Projekt ma na celu wykorzystanie zasobów naturalnych (energii słonecznej) w celu produkcji energii elektrycznej. Dla instalacji o mocy 17,92 kWp przewidziano montaż 64 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 280 Wp każdy, Panele zostaną przyłączone do inwerterów DC/AC. Panele zostaną ułożone na konstrukcji wsporczej ułożonej bezpośrednio na dachu. Moduły PV rozmieszczone będą równomiernie, w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. W wyniku montażu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów budowlanych należących do Wnioskodawcy nie nastąpi przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000.