29 kwietnia 2013 roku Spółka Lider podpisał z Lubelską Fundacją Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu

„Wdrożenie dedykowanej platformy typu Business to Business szansą na rozwój Spółki Lider”

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 262 550,00 PLN
Dofinansowanie wynosi 178 235,00 PLN

Projekt w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki” , Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Głównym celem zakładanego projektu jest automatyzacja procesów biznesowych z partnerami (odbiorcami):
• zamówienia od partnera biznesowego oraz stan jego realizacji
• przekazania oferty handlowej/oferty sprzedaży
• informacja o stanie rozliczeń pomiędzy partnerami
• generowanie dokumentów faktury sprzedaży (łącznie z podglądem archiwum wcześniejszych transakcji)
• automatyka składania reklamacji

W ramach realizacji zakładanego projektu wdrożona zostanie elektroniczna wymiana danych w standardzie EDI (ang.
Electronic Data Interchange). Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania niemal całkowicie wyeliminowane zostanie
tradycyjna wymiana dokumentów oraz informacji. Wdrożenie takiego rozwiązania w znacznym stopniu przyczyni się do
skrócenia czasu realizacji zamówienia, obniżenia kosztów jego składania oraz umożliwi stały podgląd statusu realizacji
zamówienia jak również obniży ilość pomyłek i błędów w generowanych dokumentach.